REGULAMIN POLSKIEGO RUCHU MOTOCYKLOWEGO

Zaczęty przez Andrzej, 29 Sierpień 2009, 02:57:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

Andrzej

Regulamin ten zamieszam w tym dziale jako wątek informacyjny dla osób zainteresowanych .

:)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)   :)

REGULAMIN POLSKIEGO RUCHU MOTOCYKLOWEGO

PRM kontynuuje tradycję i dorobek porozumień między polskimi klubami motocyklowymi od "I Ogólnopolskiego Kongresu Zarządów Klubów Harley-Davidson i Sokół" w Kaliszu 11-12 lutego 1978 r.

1. Polski Ruch Motocyklowy jest dobrowolnym porozumieniem legalnie działających klubów (kół, sekcji) motocykli zabytkowych i współczesnych.

2. Ruch jest ruchem otwartym i mogą do niego przystępować również kluby, które do tej pory doń nie przystąpiły. Wymagane jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i aktualnych ustaleń obowiązujących w Ruchu - poprzez podpisanie odpowiedniej deklaracji.

3. Celem Ruchu jest wspólne działanie na polu ochrony motocykli zabytkowych i współczesnych oraz uprawianie turystyki na tych motocyklach. Celem jest też propagowanie kultury technicznej i osobistej wśród motocyklistów uczestniczących w tym Ruchu i dbałość o dobre imię tego środowiska.

4. Ruch zakłada szeroką współpracę z organizacjami działającymi w kraju i za granicą na polu motoryzacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego i kultury ogólnej.

5. Najwyższą władzą w Ruchu jest Kongres Zarządów Klubów Motocyklowych PRM zwoływany corocznie po zakończeniu sezonu motocyklowego. Kluby-członkowie mają na kongresie równe prawa określone szczegółowo regulaminem obrad.

6. Między kongresami Ruch jest reprezentowany przez Radę Koordynacyjną.

7. Członkowie Ruchu mają prawo:

    * zgłaszania wniosków na kongresie i pod adresem Rady Koordynacyjnej.
    * zgłaszania kandydatów do pracy w Radzie Koordynacyjnej.
    * brania udziału w głosowaniu z jednym głosem decydującym.
    * dostępu do informacji związanych z działalnością statutową PRM oraz do ustalonych świadczeń w ramach składki członkowskiej.

8. Członkowie mają obowiązek:

    * stosowania się do uchwał kongresowych,
    * opłacania rocznej składki członkowskiej,
    * dbania o dobre imię Ruchu.

9. Gdy klub - członek Ruchu nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu lub uchwał kongresowych, Kongres może wykluczyć klub z Ruchu. Ponowne przyjęcie takiego klubu do Ruchu może być dokonane jedynie uchwałą Kongresu.

10. Rada Koordynacyjna jest ciałem społecznym wybieranym na 4-letnią kadencję przez Kongres Zarządów Klubów dla wykonywania zadań określonych uchwałą. Kongres wybiera Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej (zwyczajowo nazywanego Prezydentem Ruchu) i przynajmniej czterech członków, spośród których przewodniczący wybiera swojego zastępcę i sekretarza rady.

11. Rada Koordynacyjna ma prawo:

    * jako jedyne ciało, reprezentowania Ruchu jako całości w okresie między kongresami,
    * występowania z wnioskami i zaleceniami względem klubów (kół, sekcji) działających w Ruchu.
    * powoływania zespołów do wykonania określonych zadań.
    * kontrolowania i oceniania imprez organizowanych przez członków Ruchu,
    * wykluczenia klubu z Ruchu w przypadku nie opłacenia rocznej składki członkowskiej
      w ustalonym terminie.

12. Rada Koordynacyjna ma obowiązek :

    * realizować zadania postawione pod jej adresem na Kongresie,
    * rozpatrywać wnioski nadesłane przez kluby działające w Ruchu.

13. Rada Koordynacyjna jest odpowiedzialna za działalność przed Kongresem.

14.Rada Koordynacyjna zwołuje Kongres lub zleca tę czynność jednemu z klubów - członków Ruchu.

Przyjęto uchwałą Kongresu PRM dn. 23.10.1999r.